ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА MyHealth.bg

 

 

I. ЦЕЛИ

1. MyHealth.bg е онлайн платформа, която съдържа съгласувана информация за индивидуални изпълнители на медицински услуги, лечебни заведения и медицинските лица - специалисти, работещи в тях (наричани по-нататък „потребители-лекари/ЛЗ“), която дава достъп на ползвателите на платформата (наричани по-нататък „потребители-пациенти“) възможност за резервиране на час за преглед при избран специалист или да достъпи информация за контакт с него. Начина на връзка се определя от „потребителя-лекар/ЛЗ“ и е негово изключително право предоставяно от платформата.

2. Чрез платформата не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

 

II. УСЛУГИ

1.Услугите, предоставяни на потребителите са:

За „потребители-пациенти“:

a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на MyHealth.bg, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;

б) Въвеждане, обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;

в) Резервиране на свободен час от профила на избраното от „потребителя-пациент“ медицинско лице чрез ползване на услугата „Резервирай час”.

За „потребители-лекари/ЛЗ“:

a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на MyhHealth.bg, като едно физическо лице или юридическо лица не може да регистрира повече от един профил;

б) Въвеждане, обновяване и допълване на информацията в собствения профил;

в) Въвеждане, обновяване и допълване на информацията за работния си график или контактна информация в съответното лечебно заведение;

г) Въвеждане на информация за пациент, който си резервира час по телефон, електронна поща и др.

д) Изпращане на SMS известия за предстоящ час и мнение за предоставената услуга.

е) Управление на графика на „потребителя-лекар/ЛЗ“.

2. Ползването на услуги на MyHealth.bg от страна на "потребителите-пациенти" е безплатно.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Всички потребители трябва да имат навършени 18 г.

2. „Потребителите-пациенти“ поддържат собствен профил в мрежата на MyHealth.bg, съдържащ следните данни: име, фамилия, държава, e-mail адрес, дата на раждане, телефонен номер, пол.

3. „Потребителите-пациенти“ се съгласяват, че чрез ползване на услугите „Резервирай час” при медицинско лице в лечебно заведение/индивидуален изпълнител на медицинска дейност или „Създай профил“, „потребителите-лекари/ЛЗ“ ще получат достъп до имената и телефонния номер от профила на „потребителя-пациент“ с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо.

4. „Потребителите-лекари/ЛЗ“ поддържат собствени профили в мрежата на MyHealth.bg, съдържащи следните данни: име, фамилия, държава, e-mail адрес, пощенски адрес на практиката, телефонен номер, пол, профилна снимка, УИН, код специалност, кратка автобиография, специализации.

5. Всички потребителите се задължават да не публикуват в платформата неверни данни, както и данни, принадлежащи на други физически или юридически лица.

6. Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от MyHealth.bg, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.

 

IV. ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. MyHealth.bg е собственост и се поддържа от Глобъл Систем Сълюшън ООД (ЕИК: 121762040) с адрес за кореспонденция гр. София ул. акад. Борис Стефано 1 вх. В офис 4 и с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни обработваме вашите лични данни в процеса на ползване на настоящата платформа.

2. Всички данни, принадлежащи на „потребители-пациенти“ и „потребители-лекари/ЛЗ“ на портала MyHealth.bg се предават по криптирани връзки и се съхраняват в защитена със съответните сертификати среда.

3. MyHealth.bg не изисква от „потребителите-пациенти“ и „потребителите-лекари/ЛЗ“ предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

4. MyHealth.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

5. MyHealth.bg взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

6. Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за използвани от вас услуги на MyHealth.bg или промяна на структурата или добавяне на нови услуги.

7. Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели без вашето предварително изрично съгласие за това.

8. Вашите права:

 - Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате.

 - При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица.

 - Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на изпращане на информаци от нас или в случай, че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл. профилиране).

 - Имате право да възразите и когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе).

 - Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни.

 - Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси.

 - Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба.

 - За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.

 Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас чрез наличната форма за контакт. Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните. Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е стигнало до предполагаемо нарушение на закон за защита на данните.

9. Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите посочени по-горе.

Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване и политиката на поверителност на MyHealth.bg влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на MyHealth.bg.