Общи условия на ползване
I. ЦЕЛИ
1. myhealth.bg е онлайн платформа, която съдържа съгласувана информация за индивидуални изпълнители на медицински услуги, лечебни заведения и медицинските лица - специалисти, работещи в тях (наричани по-нататък „потребители-лекари/ЛЗ“), която дава достъп на ползвателите на платформата (наричани по-нататък „потребители-пациенти“) възможност за резервиране на час за преглед при избран специалист.
2. Чрез платформата не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.
II. УСЛУГИ
1.Услугите, предоставяни на потребителите са:
За „потребители-пациенти“:
a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на myhealth.bg, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;
б) Въвеждане, обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;
в) Резервиране на свободен час от профила на избраното от „потребителя-пациент“ медицинско лице чрез ползване на услугата „Резервирай час”.
За „потребители-лекари/ЛЗ“:
a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на myhealth.bg, като едно физическо лице или юридическо лица не може да регистрира повече от един профил;
б) Въвеждане, обновяване и допълване на информацията в собствения профил;
в) Управление на графика на „потребителя-лекар/ЛЗ“.
2. Ползването на услуги на myhealth.bg е безплатно.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
1. Всички потребители трябва да имат навършени 18 г.
2. „Потребителите-пациенти“ поддържат собствен профил в мрежата на myhealth.bg, съдържащ следните данни: име, фамилия, държава, e-mail адрес, дата на раждане, телефонен номер, пол.
3. „Потребителите-пациенти“ се съгласяват, че чрез ползване на услугите „Резервирай час” при медицинско лице в лечебно заведение/индивидуален изпълнител на медицинска дейност или „Създай профил“, „потребителите-лекари/ЛЗ“ ще получат достъп до имената и телефонния номер от профила на „потребителя-пациент“ с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо.
4. „Потребителите-лекари/ЛЗ“ поддържат собствени профили в мрежата на myhealth.bg, съдържащи следните данни: име, фамилия, държава, e-mail адрес, пощенски адрес на практиката, телефонен номер, пол, профилна снимка, УИН, код специалност, кратка автобиография, специализации.
5. Всички потребителите се задължават да не публикуват в платформата неверни данни, както и данни, принадлежащи на други физически или юридически лица.
6. Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от myhealth.bg, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.
IV. ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Всички данни, принадлежащи на „потребители-пациенти“ и „потребители-лекари/ЛЗ“ на портала myhealth.bg се предават по криптирани връзки и се съхраняват в защитена със съответните сертификати среда.
2. myhealth.bg не изисква от „потребителите-пациенти“ и „потребителите-лекари/ЛЗ“ предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.
3. myhealth.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
4. myhealth.bg взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на myhealth.bg влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на myhealth.bg.