Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Кремиковци - ЕООД
СБПЛР - Кремиковци
1870 София
р-н Кремиковци
кв. Ботунец-1
ул. "Васил Левски" №2
Регистратура
тел: 029943676
тел: 029943319
Изп.директор / Управител
Д-р Цветанка Зафирова
Отворено
24 часа
Посещения / Свиждания
07:30 - 13:00
Почивни дни
Няма